0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.05.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.05.2021.
29.825.486,21
Стање предходног дана:
30.111.856,27
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
269.090,06
Остале исплате:
17.280,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
5.850,00
Матeријални и остали трошкови:
263.240,06
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
17.280,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
5.850,00
Еуро-петрол
5.850,00
Исхрана болесника:
17.280,00
Натура - Књаз Милош
17.280,00
Матeријални и остали трошкови:
263.240,06
СББ
5.911,00
Елконд
3.450,00
Бајир
26.945,00
Неша комп
2.000,00
ЗЗЈЗ Кикинда
45.800,00
Инфолаб
78.000,00
2Д Софт
27.600,00
Аларм систем
23.652,00
Теленор
39.882,06
ЈП ПТТ
10.000,00