0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -07.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.10.2019.
23.331.818,32
Стање предходног дана:
24.560.543,54
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.022.864,48
Остале исплате:
203.960,74
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
274.764,48
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
850.035,04
Лекови у ЗУ:
103.925,70
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
103.925,70
Фармалогист
55.228,36
Феникс фарм
18.683,72
Адок
4.020,72
Вега
25.992,90
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
850.035,04
Биг трејд
209.435,05
Селекта
200.123,00
Круна комерц
153.293,38
Којчић
138.328,00
Комерцпродукт сервис
66.698,80
Дон дон
82.156,81
Матeријални и остали трошкови:
274.764,48
Фармалогист 3.255,12
Бајир 22.664,09
Хелена граф 158.154,00
Дом здравља 2.080,00
Фитич 9.600,00
Јелић 1.510,00
Технокомерц 8.760,00
ЈП Комуналац 4.558,72
Неша комп 13.100,00
ЗЗЈЗ Кикинда 11.270,00
Микроцер 4.842,55
Панон електроник 4.550,00
Графопак 9.850,00
Жана луг 20.570,00