0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 07.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.10.2021.
21.688.014,54
Стање предходног дана:
21.987.154,30
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
628.651,66
Остали приливи:
1.743,40
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
929.534,82
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
662.387,52
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
267.147,30
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
267.147,30
Синофарм
194.416,20
Неомедика
16.859,10
Глобалмедик
48.216,00
Инфарм
7.656,00
Енeргeнти:
662.387,52
ЕПС
599.361,22
Србијагас
29.290,44
Еуропетрол
33.735,86
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: