0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.03.2021.
25.617.633,29
Стање предходног дана:
25.676.314,17
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
58.680,88
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
23.644,63
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
10.502,25
Санитетски и медицински материјал:
24.534,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
10.502,25
Месер
10.502,25
Санитетски и медицински материјал:
24.534,00
Инфарм
10.692,00
Неомедика
9.558,00
Медицински депо +
4.284,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
23.644,63
Теленор
7.554,63
ЈП ПТТ
16.090,00