0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.04.2020.
24.224.447,53
Стање предходног дана:
23.360.728,03
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.411.058,15
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
381.786,46
Остале исплате:
56.727,16
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
98.853,23
Матeријални и остали трошкови:
438.513,62
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
9.971,80
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
9.971,80
СИНОФАРМ
9.971,80
Енeргeнти:
98.853,23
СРБИЈАГАС
98.853,23
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
438.513,62
ЈП ПТТ
1.150,00
ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
106.440,00
ТЕЛЕКОМ
10.291,16
ЈЕТЕЛ
816,00
СББ
4.782,00
АУТОСЕРВИС РАДИЋ
17.900,00
НЕША КОМП
15.000,00
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
31.613,50
ГРАФОПАК
3.050,00
ЈКП 7 ОКТОБАР
203.470,96
ДОМ ЗДРАВЉА
2.500,00
АДВОКАТ МИШЧЕВИЋ
31.500,00