0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.04.2020.
17.343.549,63
Стање предходног дана:
16.858.577,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
653.929,08
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
168.956,78
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
51.887,70
Матeријални и остали трошкови:
13.140,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
103.929,08
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
103.929,08
Фармалогист
65.989,29
Феникс фарм
37.939,79
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
51.887,70
Еуро петрол
51.887,70
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
13.140,00
Ремондис
13.140,00