0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.04.2021.
32.071.659,00
Стање предходног дана:
32.627.681,59
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
254.701,28
Остале исплате:
301.321,31
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
114.594,07
Матeријални и остали трошкови:
254.701,28
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
186.727,24
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
186.727,24
Феникс фарм
55.155,53
Вега
115.843,73
Фармалогист
1.579,23
Медикунион
14.148,75
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
114.594,07
Србијагас
51.033,91
ЈП ЕПС
63.560,16
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
254.701,28
ФЦЦ
1.289,38
СББ
5.946,00
Ремондис
10.980,00
Ибреа
26.784,90
Хелена граф
129.763,20
Неша комп
20.700,00
ЈП ПТТ
300,00
Ева 71
8.000,00
Теленор
42.267,20
Телеком
8.670,60