0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.05.2020.
14.721.046,50
Стање предходног дана:
14.741.264,10
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.317.009,89
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.337.227,49
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
20.217,60
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.317.009,89
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.317.009,89
Инфарм
1.032.231,20
Вега
284.778,69
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
20.217,60
Хаи солар
20.217,60