0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.07.2021.
25.228.744,45
Стање предходног дана:
25.364.868,10
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
4.422,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
140.545,65
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
33.126,35
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
107.419,30
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
107.419,30
Синофарм
99.763,30
Инфарм
7.656,00
Енeргeнти:
33.126,35
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: