0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.08.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.08.2022.
25.510.556,02
Стање предходног дана:
26.818.848,66
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.305.833,34
Остале исплате:
2.459,30
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.308.292,64
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.308.292,64
КОЈЧИЋ
522.753,60
КОМЕРЦСЕРВИС
69.471,14
ДОН ДОН
142.642,50
СЕЛЕКТА
282.905,00
АМАКС
215.122,00
КЊАЗ МИЛОШ
75.398,40
Матeријални и остали трошкови: