0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.11.2019.
22.094.987,31
Стање предходног дана:
22.215.170,11
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
997.764,05
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
719.549,07
Остале исплате:
398.397,78
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
60.695,44
Матeријални и остали трошкови:
346.504,18
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
347,60
Лекови у ЗУ:
710.399,63
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
710.399,63
Медикунион
51.546,00
Вега
63.239,55
Инфарм
546.258,24
Адок
49.355,84
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
60.695,44
Радун Авиа
60.695,44
Исхрана болесника:
347,60
Сента промет
347,60
Матeријални и остали трошкови:
346.504,18
Медипро
173.640,00
Бела Вила
172.864,18