0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 08.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.11.2021.
17.704.163,99
Стање предходног дана:
18.799.110,31
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
958.546,32
Остале исплате:
136.400,00
Извршена плаћања
Плате:
945.535.90
Превоз:
Енeргeнти:
1.743,40
Матeријални и остали трошкови:
147.667,02
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.743,40
СРБИЈАГАС
1.743,40
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
147.667,02
ИПЦ
52.400,00
ТЕЛЕНОР
1.026,00
АДВОКАТ МИШЧЕВИЋ
84.000,00
СББ
4.241,02
ЈП ПТТ
250,00
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
5.750,00