0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.12.2021.
15.266.232,23
Стање предходног дана:
16.731.499,63
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.851.599.95
Остали приливи:
8.310,32
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
3.197.042,54
Остале исплате:
128.135,13
Извршена плаћања
Плате:
1.458.369,17
Превоз:
Енeргeнти:
30.234,01
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
801.346,79
Лекови у ЗУ:
1.035.227,70
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.035.227,70
ФАРМАЛОГИСТ
150.207,38
ИНФАРМ
705.131,79
АДОК
43.921,24
фЕНИКС ФАРМ
57.014,95
СОФАРМА
78.952,94
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
30.234,01
ЕУРО ПЕТРОЛ
30.234,01
Исхрана болесника:
801.346,79
АС СТАНКОВИЋ
67.490,89
ЛА ФАНТАНА
92.671,20
КОЈЋИЋ
435.074,72
КОМЕРЦСЕРВИС
49.958,60
СЕЛЕКТА
156.151,38
Матeријални и остали трошкови: