0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.02.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.02.2022.
21.026.490,78
Стање предходног дана:
22.399.807,20
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
55.280,94
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.171.646.33
Остале исплате:
256.951,03
Извршена плаћања
Плате:
463.448,72
Превоз:
Енeргeнти:
55.280,94
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
715.676,96
Лекови у ЗУ:
194.190,74
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
194.190,74
ФЕНИКС ФАРМ
77.455,98
ВЕГА
18.122,26
ФАРМАЛОГИСТ
7.410,07
ИНФАРМ
78.787,50
СОФАРМА
6.668,64
АДОК
5.746,29
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
55.280,94
ЕУРО ПЕТРОЛ
55.280,94
Исхрана болесника:
715.676,96
СЕЛЕКТА
199.794,84
КОМЕРЦСЕРВИС
68.507,37
ЛА ФАНТАНА
92.418,00
АС СТАНКОВИЋ
73.724,75
КОЈЧИЋ
176.206,24
АМАКС
47.625,16
Матeријални и остали трошкови:
КЊАЗ МИЛОШ
54.345,60
СЕНТА ПРОМЕТ
3.055,00