0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.04.2021.
31.609.725,08
Стање предходног дана:
32.071.659,00
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
44.049,35
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
456.443,27
Остале исплате:
49.540,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
55.496,16
Матeријални и остали трошкови:
450.487,11
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
55.496,16
Еуропетрол
55.496,16
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
450.487,11
Сента промет
3.350,00
Јадранка
257.520,00
ЈКП 7. октобар
170.987,13
ЗЗЈЗ Кикинда
2.290,00
Дом здравља Кањижа
15.999,98
Дон здравља Нови Кнежевац
340,00