0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.06.2020.
23.650.913,67
Стање предходног дана:
24.119.975,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
4.500,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
473.561,66
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
344.319,55
Лекови у ЗУ:
129.242,11
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
129.242,11
Вега
77.075,51
Фармалогист
32.535,67
Феникс фарм
19.630,93
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
344.319,55
Круна комерц
50.627,38
Којчић
69.388,00
Селекта
151.936,00
Комерцсервис продукт
41.031,20
Дон дон
31.336,97
Матeријални и остали трошкови: