0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.07.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.07.2019.
32.202.897,77
Стање предходног дана:
28.087.933,18
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
4.163.128,86
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
48.164,27
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
48.164,27
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
48.164,27
Вега
48.164,27
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: