0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.07.2021.
25.051.432,61
Стање предходног дана:
25.228.744,45
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
158.088,12
Остале исплате:
19.223,72
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
172.889,81
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
4.422,00
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
4.422,00
Месер
4.422,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
172.889,81
ЈП Пошта
630,00
ЈКП 7. октобар
158.977,75
Жана луг
600,00
Ева
8.000,00
ФЦЦ Кикинда
1.356,15
Ла фантана
3.325,94