0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.08.2019.
25.783.648,90
Стање предходног дана:
25.787.291,95
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
111.226,75
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
114.869,80
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
114.869,80
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
114.869,80
Фармалогист
45.864,00
Суперлаб
5.754,00
Инфарм
19.984,80
Медицински депо 26.277,70
Медилабор 16.989,30
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: