0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.09.2019.
25.085.047,47
Стање предходног дана:
26.510.937,34
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.264.298,69
Остале исплате:
161.591,18
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
539.488,69
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
886.401,18
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
886.401,18
Комерцсервис продукт
134.948,40
Круна комерц
93.636,26
Селекта 214.496,00
Којчић 156.722,00
Дон дон 38.831,93
Биг трејд 156.722,00
Матeријални и остали трошкови:
539.488,69
ЗЗЈЗ Кикинда
11.600,00
Јелић С/Ј
63.163,00
ЈКП 7. октобар
173.629,39
Ремондис Медисон
5.940,00
ФЦЦ
1.289,38
Бела Вила
206.641,68
Теленор
52.035,24
Мото шоп
25.190,00