0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.09.2020.
20.348.264,53
Стање предходног дана:
21.309.484,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
827.214,05
Остале исплате:
134.006,09
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
235.147,38
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
726.072,76
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
726.072,76
Комерцпродукт сервис
28.094,20
Круна комерц
110.095,88
Дон дон
90.288,88
Којчић
380.078,60
Селекта
117.515,20
Матeријални и остали трошкови:
235.147,38
Дом здравља
33.600,00
ФЦЦ
1.289,38
Неша комп
21.980,00
Зома 021
28.692,00
Ева 81
8.000,00
Електросервис ЕС
36.928,00
Ремондис
5.940,00
Завод за јавно здравље Кикинда
8.910,00
Медилабор
11.808,00
Инфолаб
78.000,00