0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.10.2020.
21.015.338,98
Стање предходног дана:
22.393.140,16
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.143.959,97
Остали приливи:
55.038,40
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.508.539,90
Остале исплате:
68.260,09
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
34.731,85
Матeријални и остали трошкови:
324.965,89
Отпремнине:
360.715,46
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
712.426,82
Лекови у ЗУ:
1.123.025,97
Санитетски и медицински материјал:
20.934,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.123.025,97
Инфарм
1.109.330,97
Медикунион
13.695,00
Санитетски и медицински материјал:
20.934,00
Инфарм
15.312,00
Медицински депо +
5.622,00
Енeргeнти:
34.731,85
Еуропетрол
34.731,85
Исхрана болесника:
712.426,82
Дон дон
43.823,73
Комерцсервис продукт
70.676,20
Селекта
146.707,05
Којчић
375.637,72
Круна комерц
75.852,12
Матeријални и остали трошкови:
324.965,89
Ла фантана
3.181,73
Електросервис ЕС
42.107,00
Прогрес-инжињеринг
33.600,00
ФЦЦ
1.289,38
Комуналац
4.525,00
Класик
2.910,00
Ева
8.000,00
ЈП ПТТ
850,00
Теленор
42.017,54
Психополис институт
4.800,00
Центар за примењену психологију
4.063,20
ЈКП 7. октобар
148.980,04
Неша комп
10.950,00
Ремондис
7.200,00
СББ 4.262,00
Бајир 6.230,00