0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.07.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.07.2019.
29.083.534,61
Стање предходног дана:
32.202.897,77
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
283.488,11
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
3.376.173,03
Остале исплате:
26.678,24
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.340.684,26
Матeријални и остали трошкови:
482.109,06
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.557.166,85
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
22.891,10
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
22.891,10
Медицински депо плус Нови Сад
22.891,1
Енeргeнти:
1.340.684,26
Стандард Ада
903.441,04
EПС Снабдевање Београд
376.933,32
Радун Авиа
60.309,9
Исхрана болесника:
1.557.166,85
Селекта д.о.о. Нови Сад
314.782,5
Круна комерц д.о.о. Београд
268.281,72
Дон дон д.о.о. Београд
82.049,83
Биг трејд д.о.о., Д.о.о.Којичић, Комерцсервис продукт ко
892,052,2
Матeријални и остали трошкови:
482.109,06
МТС Телеком Србија а.д. Београд
9.568,23
СББ д.о.о. Београд
4.333,00
Дом здравља Нови Кнежевац
5.000,00
Белавила Кикинда
7.200,00
ТР Јелић С/Ј Нови Кнежевац
63.478,00
Хелена граф Зрењанин
13.827,60
ЈП 7. октобар Нови Кнежевац
151.156,77
Ostali
160.734,96