0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 10.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.08.2020.
22.171.287,41
Стање предходног дана:
23.405.071,88
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.154.022,66
Остале исплате:
79.761,81
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
25.714,42
Матeријални и остали трошкови:
502.641,58
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
625.666,66
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
25.714,42
Еуро петрол
25.714,42
Исхрана болесника:
625.666,66
Комерцсервис продукт
72.296,00
Селекта
168.368,80
Дон-дон
88.968,17
Круна комерц
109.316,70
Којчић
263.628,80
Матeријални и остали трошкови:
502.641,58
Кочмар трејд
3.249,90
Брилианте
212.286,88
Универзал
47.287,22
Хелена граф
84.070,80
Зома 021
18.992,40
ззјз
2.290,00
Неса комп
2.550,00
Фцц
1.289,38
ЈП ПТТ
940,00
Дом здравлја
2.530,00
Ремондис
7.200,00
Бајир
16.535,00
Жана луг
3.420,00
Миолаб
100.000,00
Графопак
2.850,00