0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.09.2020.
20.318.784,49
Стање предходног дана:
20.348.264,53
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.126.767,44
Остали приливи:
7.935.09
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.161.000,54
Остале исплате:
3.182,03
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
34.233,10
Матeријални и остали трошкови:
3.182,03
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.126.767,44
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.126.767,44
инфарм
1.103.151,39
Феникс фарм
23.616,05
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
34.233,10
Еуропетрол
34.233,10
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
3.182,03
Ла фантана
3.182,03