0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 10.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.11.2021.
16.816.471,81
Стање предходног дана:
17.736.956,22
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
487.590,72
Остале исплате:
432.893,69
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
899.103,91
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
21.380,50
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
21.380,50
СЕЛЕКТА
21.380,50
Матeријални и остали трошкови:
899.103,91
БОА-БОА
195.674,40
ТЕЛЕКОМ
11.761,55
РЕМОНДИС
13.500,00
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
7.990,00
ФЦЦ
1.356,15
ЕВА 71
8.000,00
ЈКП 7 ОКТОБАР
229.981,81
ДОМ ЗДРАВЛЈА
9.260,00
САТ ТРАКТ
6.580,00
АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
397.500,00
ГАБОР
17.500,00