0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.01.2021.
29.522.258,76
Стање предходног дана:
31.565.299,32
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.014.418,39
Остале исплате:
28.622,17
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
782.879,33
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.260.161,23
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.260.161,23
Круна комерц
193.157,66
Дон дон
133.512.29
Којчић
520.205,40
Комерцсервис продукт
187.925,28
Селекта
225.360,60
Матeријални и остали трошкови:
782.879,33
ПТТ
1.560,00
СББ
4.234,00
Теленор
40.865,93
Брилијанте
173.173,00
Неша комп
10.000,00
Медицински депо +
29.700,00
Хелена граф
217.682,40
Зома 021
15.594,00
Триглав осигурање
132.480,00
Електросервис
3.400,00
СД пласт
76.190,00
Инфолаб
78.000,00