0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.02.2020.
17.274.351,09
Стање предходног дана:
17.610.559,53
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.345.714,14
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.681.922,58
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
19.897,11
Отпремнине:
Јубиларне награде:
316.311,33
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.345.714,14
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.345.714,14
Феникс фарм
143.971,10
Фармалогист
188.655,65
Адок
110.129,53
Инфарм
855.730,59
Вега
47.227,27
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
19.897,11
Управа за трезор
19.897,11