0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.03.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.03.2022.
21.119.224,93
Стање предходног дана:
21.390.426,95
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
757.450,89
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
839.091,60
Остале исплате:
189.561,31
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
82.264,71
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
946.388,20
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
946.388,20
Софарма
169.342,33
Феникс фарм
147.254,43
Фармалогист
56.339,25
Адок
5.851,23
Вега
51.159,90
Инфарм
391.922,63
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
82.264,71
Електро Рац Карољ
60,00
Сат тракт
6.580,00
Ремондис
10.980,00
А1
43.425,46
Хелена граф
6.240,00