0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.05.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.05.2021.
30.905.624,04
Стање предходног дана:
30.445.486,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.442.497,11
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.866.059,80
Остале исплате:
116.299,48
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.05.2021.
30.905.624,04
Стање предходног дана:
30.445.486,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.442.497,11
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.866.059,80
Остале исплате:
116.299,48
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
748.911,10
Матeријални и остали трошкови:
235.507,13
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
997.941,05
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
997.941,05
Вега
55.557,85
Инфарм
942.383,20
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
748.911,10
ЈП ЕПС
698.938,85
Србијагас
49.972,25
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
235.507,13
Ева 81
8.000,00
Неша комп
15.000,00
ЈКП 7. октобар
187.967,91
Прогрес инжињеринг
2.400,00
Телеком
9.379,88
ЈП ПТТ
900,00
Управа за трезор
11.859,34