0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.06.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.06.2021.
27.128.053,19
Стање предходног дана:
27.080.501,34
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
144.682,32
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
27.131,47
Остале исплате:
69.999,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.090,00
Матeријални и остали трошкови:
96.040,47
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.090,00
Србијагас
1.090,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
96.040,47
Неша комп
69.999,00
Сат-тракт
6.580,00
Управа за трезор
19.461,47