0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.07.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.07.2019.
28.604.746,14
Стање предходног дана:
29.083.534,61
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
241.886,48
Остале исплате:
236.901,99
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
169.442,37
Матeријални и остали трошкови:
183.539,60
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
112.767,60
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
13.038,90
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
13.038,90
Енeргeнти:
169.442,37
Исхрана болесника:
112.767,60
Матeријални и остали трошкови:
183.539,60