0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.09.2019.
25.009.519,02
Стање предходног дана:
25.067.347,47
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
57.828,45
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
57.828,45
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
57.828,45
Хелена граф
1.843,20
МТС
10.042,00
ЈП ПТТ
440,00
СББ
3.991,00
Дом здравља Кањижа
3.870,00
Неша комп
10.000,00
Онилекс 10.000,00
Стил плус 2.200,00
Управа за трезор
15.442,25