0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.06.2020.
23.607.092,78
Стање предходног дана:
23.693.743,44
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
497.249,99
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
572.120,65
Остале исплате:
11.780,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
14.689,66
Матeријални и остали трошкови:
840,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
11.440,00
Лекови у ЗУ:
497.249,99
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
59.681,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
497.249,99
Феникс фарм
30.707,16
Фармалогист
14.874,68
Адок
20.568,90
Инфарм
358.508,70
Вега
72.590,55
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
14.689,66
Еуропетрол
14.689,66
Исхрана болесника:
11.440,00
Круна комерц
11.440,00
Матeријални и остали трошкови:
840,00
Дом здравља Нови Кнежевац
340,00
ЈП ПТТ
500,00