0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.11.2019.
21.755.894,22
Стање предходног дана:
22.094.987,31
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
338.910,42
Остале исплате:
182,67
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
289.077,09
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
50.016,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
50.016,00
Медицински депо плус
10.000,00
Инфарм
11.484,00
Фармалогист
22.932,00
Медилабор
5.600,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: