0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.12.2019.
23.686.266,74
Стање предходног дана:
23.824.410,48
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
53.747,29
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
106.623,29
Остале исплате:
85.267,74
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
52.876,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
139.015,03
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
139.015,03
Адок
62.311,87
Фармалогист
16.758,35
Феникс фарм
40.549,68
Вега
19.395,13
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
52.876,00