0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.04.2022.
22.964.063,71
Стање предходног дана:
23.508.620,08
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.278.791,70
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.294.986,70
Остале исплате:
528.361,37
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
349.251,84
Лекови у ЗУ:
1.469.994,44
Санитетски и медицински материјал:
4.101,79
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.469.994,44
ФАРМАЛОГИСТ
69.269,71
ВЕГА
14.065,40
МЕДИКУНИОН
13.860,00
СОФАРМА
53.456,16
ФЕНИКС ФАРМ
78.788,80
ЕСЕНСА 12.698,40
ИНФАРМ 1.227.855,97
Санитетски и медицински материјал:
4.101,79
СИНОФАРМ
4.101,79
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
349.251,84
АМАКС
241.481,84
СЕЛЕКТА
55.836,00
КОМЕРЦСЕРВИС
41.407,60
КЊАЗ МИЛОШ
10.526,40
Матeријални и остали трошкови: