0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.07.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.07.2022.
19.302.435,44
Стање предходног дана:
19.361.762,94
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
57.553,13
Остале исплате:
1.774,37
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
59.327,50
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
59.327,50
ТЕЛЕКОМ
8.824,60
А-1
44.888,53
МЕСЕР
374,40
ГРАФОПАК
799,97
ДОМ ЗДРАВЉА
600,00
НЕША КОМП
3.840,00