0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.08.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.08.2021.
24.990.054,83
Стање предходног дана:
25.250.610,60
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
790,00
Остале исплате:
259.765,77
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Софарма
18.129,09
Фармалогист
27.825,05
Вега
50.307,74
Адок
5.851,23
Инфарм
126.053,40
Феникс фарм
31.599,26
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Србијагас
790.00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: