0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.09.2022.
26.302.021,24
Стање предходног дана:
26.165.505,06
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.520.477,73
Остали приливи:
78.950,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
280.772,00
Остале исплате:
182.139,55
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
462.911,55
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
462.911,55
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
98.000,03
АГРО МЕТАЛ - АЛАТИ
73.272,00
КЛАСИК
33.599,52
ЈП ПТТ
850,00
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
150.000,00
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД
95.000,00
АУТОСЕРВИС РАДИЋ
12.190,00