0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.01.2021.
29.153.805,64
Стање предходног дана:
29.522.258,76
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
334.187,40
Остале исплате:
34.265,75
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
47.796,48
Матeријални и остали трошкови:
320.656,64
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
47.796,48
Еуропетрол
47.796,48
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
320.656,64
ФЦЦ
1.289,38
ЈКП 7. октобар
Телеком Србија
9.108,75
Сат тракт
6.580,00
Аутосервис Радич
20.000,00
Ремондис
8.400,00
Триглав осигурање
66.948,00
Ла фантана
3.181,72
Дом здравља Нови Кнежевац
8.200,00