0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.04.2021.
32.026.977,79
Стање предходног дана:
31.593.942,62
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
727.500,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
30.770,00
Остале исплате:
263.694,83
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.580,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
71.621,00
Лекови у ЗУ:
216.263,83
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
216.263,83
Инфарм
126.728,80
Вега
15.338,38
Феникс фарм
47.499,54
Фармалогист
23.550,89
Адок
3.146,22
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
71.621,00
Селекта
44.693,00
Натура-Књаз Милош
Матeријални и остали трошкови:
6.580,00