0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -14.05.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.05.2021.
29.269.307,21
Стање предходног дана:
29.894.139,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
623.600,00
Остале исплате:
1.232,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.150,00
Матeријални и остали трошкови:
599.490,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
24.192,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.150,00
Србијагас
1.150,00
Исхрана болесника:
24.192,00
Натура Књаз Милош
24.192,00
Матeријални и остали трошкови:
599.490,00
Сат тракт
6.580,00
Ева 81
264.750,00
Ремондис
62.640,00
Производња Јадранка
257.520,00
Ровекс инжињеринг
8.00,00