0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.09.2022.
26.163.541,99
Стање предходног дана:
27.302.021,24
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
819.507.,78
Остале исплате:
318.971,47
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
140.061,06
Матeријални и остали трошкови:
26.530,05
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
971.888,14
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
140.061,06
ЕУРОПЕТРОЛ
140.061,06
Исхрана болесника:
971.888,14
АМАКС
120.407,40
СЕЛЕКТА
216.073,50
ДОН-ДОН
136.097,50
КОМЕРЦСЕРВИС
46.557,10
КЊАЗ МИЛОШ
54.345,60
КОЈЧИЋ
398.407,04
Матeријални и остали трошкови:
26.530,05
ЈП ПТТ
15.000,00
САВА ОСИГУРАЊЕ
10.687,05
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
107,00
МУП
736,00