0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.10.2020.
20.967.553,91
Стање предходног дана:
20.675.408,76
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
298.420,45
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
745,00
Остале исплате:
5.530,30
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
6.275,30
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
6.275,30
Србијагас
6.275,30
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: