0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.10.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.10.2022.
25.265.417,13
Стање предходног дана:
22.915.869,76
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
2.614.914,27
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
265.366.90
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
265.366,90
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
265.366,90
СИНОФАРМ
260.776,90
ГЛОБАЛМЕДИК
4.590,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: