0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.11.2019.
21.721.034,00
Стање предходног дана:
21.755.194,22
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
66.974,07
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
101.134,29
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
34.160,22
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
66.974,07
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
66.974,07
Адок
1.023,00
Фармалогист
65.951,07
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
34.160,22
ЈП ПТТ
15.000,00