0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.05.2020.
14.171.830,06
Стање предходног дана:
14.695.219,49
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
423.640,80
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
424.230,80
Остале исплате:
522.799,43
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
590,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
946.440,23
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
946.440,23
Инфарм
780.302,27
Феникс фарм
143.648,29
Адок
22.489,67
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
590,00
ЈП ПТТ
590,00