0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.07.2020.
21.848.974,72
Стање предходног дана:
21.857.095,91
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
388.720,49
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
388.720,49
Остале исплате:
8.121,19
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
388.720,49
Санитетски и медицински материјал:
8.121,19
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
388.720,49
Вега
45.976,57
Феникс фарм
334.622,73
Санитетски и медицински материјал:
8.121,19
Инфарм
8.121,19
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: