0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.09.2021.
22.531.993,93
Стање предходног дана:
23.217.046,76
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2,005.557,41
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.659.024,08
Остале исплате:
31.586,15
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
38.172,94
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
684.502,82
Лекови у ЗУ:
1.967.934,47
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.967.934,47
Феникс фарма
63.098,73
Фармалогист
141.946,48
Вега
74.227,45
Инфарм
1.688.661,81
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
38.172,94
Еуро Петрол
37.622,94
Србијагас
550,00
Исхрана болесника:
684.502,82
Браћа Станковић
61.388,64
Комерцсервис продукт
53.857,80
Селекта
208.736,58
Којчић
360.519,80
Матeријални и остали трошкови: